گروه
های لوک - هایلوک

PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-204Q-K1
DVR-204Q-K1
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
DVR-208Q-K1
DVR-208Q-K1
۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-K1
DVR-216Q-K1
۵,۴۳۳,۰۰۰ تومان
DVR-216U-K2
DVR-216U-K2
۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
DVR-208U-K1
DVR-208U-K1
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-204U-K1
DVR-204U-K1
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
THC-B120-M
THC-B120-M
۸۳۰,۰۰۰ تومان
DVR-104G-F1
DVR-104G-F1
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
DVR-108G-F1
DVR-108G-F1
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
DVR-116G-F1
DVR-116G-F1
۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
DVR-204G-F1
DVR-204G-F1
۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
DVR-208G-F1
DVR-208G-F1
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
DVR-216G-F1
DVR-216G-F1
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-204Q-F1
DVR-204Q-F1
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-F1
DVR-216Q-F1
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-F2
DVR-216Q-F2
۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
DVR-204U-F1
DVR-204U-F1
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-208U-F1
DVR-208U-F1
۴,۴۶۵,۰۰۰ تومان
DVR-216U-F2
DVR-216U-F2
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
NVR-104-B
NVR-104-B
۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
NVR-108-B
NVR-108-B
۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان
NVR-104MH-C
NVR-104MH-C
۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان
NVR-104MH-C-4P
NVR-104MH-C-4P
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
NVR-108MH-C
NVR-108MH-C
۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
NVR-116MH-C
NVR-116MH-C
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
NVR-208MH-C
NVR-208MH-C
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
NVR-216MH-C
NVR-216MH-C
۳,۴۱۵,۰۰۰ تومان
NVR-216MH-C-16P
NVR-216MH-C-16P
۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
۶۲۵,۰۰۰ تومان
THC-T120
THC-T120
۶۱۰,۰۰۰ تومان
THC-T120-M
THC-T120-M
۷۳۵,۰۰۰ تومان
THC-T220-P
THC-T220-P
۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T220-M
THC-T220-M
۹۲۳,۰۰۰ تومان
THC-T320-VF
THC-T320-VF
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
THC-D320-VF
THC-D320-VF
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T140-P
THC-T140-P
۸۹۰,۰۰۰ تومان
THC-T140
THC-T140
۹۲۵,۰۰۰ تومان
THC-T140-M
THC-T140-M
۹۸۰,۰۰۰ تومان
THC-T240-P
THC-T240-P
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
THC-T240-M
THC-T240-M
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
THC-T340-VF
THC-T340-VF
۱,۷۶۳,۰۰۰ تومان
THC-D340-VF
THC-D340-VF
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
THC-B120P
THC-B120P
۷۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B220
THC-B220
۸۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B220-M
THC-B220-M
۹۸۷,۰۰۰ تومان
THC-B320-VF
THC-B320-VF
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
THC-B140-P
THC-B140-P
۹۲۵,۰۰۰ تومان
THC-B140-M
THC-B140-M
۹۳۵,۰۰۰ تومان
THC-B240
THC-B240
۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان
THC-B240-M
THC-B240-M
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
THC-B340-VF
THC-B340-VF
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
IPC-D120
IPC-D120
۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان
IPC-T120
IPC-T120
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
IPC-T120-D
IPC-T120-D
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
IPC-D120H
IPC-D120H
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
IPC-T220H
IPC-T220H
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
IPC-T620-Z
IPC-T620-Z
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
IPC-D620H-V
IPC-D620H-V
۳,۷۵۵,۰۰۰ تومان
 1 2  
تلفن سفارشات و مشاوره رایگان 021-66765923 021-66765968