گروه
های لوک - هایلوک

PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
ناموجود
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
ناموجود
DVR-204Q-K1
DVR-204Q-K1
۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان
DVR-208Q-K1
DVR-208Q-K1
۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-K1
DVR-216Q-K1
۵,۳۲۸,۰۰۰ تومان
DVR-216U-K2
DVR-216U-K2
۹,۵۸۵,۰۰۰ تومان
DVR-208U-K1
DVR-208U-K1
۴,۸۳۳,۰۰۰ تومان
DVR-204U-K1
DVR-204U-K1
ناموجود
THC-B120-M
THC-B120-M
ناموجود
DVR-104G-F1
DVR-104G-F1
۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
DVR-108G-F1
DVR-108G-F1
۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان
DVR-116G-F1
DVR-116G-F1
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
DVR-216G-F2
DVR-216G-F2
تماس بگیرید
DVR-208G-F2
DVR-208G-F2
تماس بگیرید
DVR-204G-F1
DVR-204G-F1
۱,۳۳۲,۰۰۰ تومان
DVR-208G-F1
DVR-208G-F1
۲,۳۱۳,۰۰۰ تومان
DVR-216G-F1
DVR-216G-F1
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان
DVR-204Q-F1
DVR-204Q-F1
۱,۵۳۴,۵۰۰ تومان
DVR-208Q-F1
DVR-208Q-F1
۲,۷۶۳,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-F1
DVR-216Q-F1
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-F2
DVR-216Q-F2
تماس بگیرید
DVR-208Q-F2
DVR-208Q-F2
تماس بگیرید
DVR-204U-F1
DVR-204U-F1
۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
DVR-208U-F1
DVR-208U-F1
۳,۸۱۴,۰۰۰ تومان
DVR-216U-F2
DVR-216U-F2
۷,۲۲۱,۰۰۰ تومان
NVR-104-B
NVR-104-B
۹۸۱,۰۰۰ تومان
NVR-104-B-4P
NVR-104-B-4P
تماس بگیرید
NVR-108-B
NVR-108-B
۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان
NVR-108-B-8P
NVR-108-B-8P
۳,۰۴۹,۰۰۰ تومان
NVR-104MH-C
NVR-104MH-C
۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
NVR-104MH-C-4P
NVR-104MH-C-4P
۲,۲۸۶,۰۰۰ تومان
NVR-108MH-C
NVR-108MH-C
۲,۰۹۷,۰۰۰ تومان
NVR-108MH-C-8P
NVR-108MH-C-8P
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
NVR-116MH-C
NVR-116MH-C
۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
NVR-208MH-C
NVR-208MH-C
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان
NVR-208MH-C-8P
NVR-208MH-C-8P
۰ تومان
NVR-216MH-C
NVR-216MH-C
۲,۹۱۹,۰۰۰ تومان
NVR-216MH-C-16P
NVR-216MH-C-16P
۶,۲۶۸,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
ناموجود
THC-T120
THC-T120
ناموجود
THC-T120-M
THC-T120-M
ناموجود
THC-T220-P
THC-T220-P
ناموجود
THC-T220-M
THC-T220-M
ناموجود
THC-T320-VF
THC-T320-VF
ناموجود
THC-D320-VF
THC-D320-VF
ناموجود
THC-T140-P
THC-T140-P
ناموجود
THC-T140
THC-T140
ناموجود
THC-T140-M
THC-T140-M
ناموجود
THC-T240-P
THC-T240-P
ناموجود
THC-T240-M
THC-T240-M
ناموجود
THC-T340-VF
THC-T340-VF
ناموجود
THC-D340-VF
THC-D340-VF
ناموجود
THC-B120P
THC-B120P
ناموجود
THC-B120
THC-B120
ناموجود
THC-B220
THC-B220
ناموجود
THC-B220-M
THC-B220-M
ناموجود
THC-B320-VF
THC-B320-VF
ناموجود
THC-B140-P
THC-B140-P
ناموجود
THC-B140-M
THC-B140-M
ناموجود
 1 2