برند
دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر Turbo HD

DS-7208HGHI-F1
DS-7208HGHI-F1
تماس بگیرید
DS-7216HGHI-F1
DS-7216HGHI-F1
تماس بگیرید
DS-7208HQHI-K1-ECO
DS-7208HQHI-K1-ECO
تماس بگیرید
DS-7108HQHI-K1
DS-7108HQHI-K1
تماس بگیرید
DS-7116HQHI-K1
DS-7116HQHI-K1
۵,۳۸۲,۰۰۰ تومان
DS-7216HQHI-K1-ECO
DS-7216HQHI-K1-ECO
تماس بگیرید
DVR-204Q-K1
DVR-204Q-K1
۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
DVR-208Q-K1
DVR-208Q-K1
۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-K1
DVR-216Q-K1
۵,۴۳۳,۰۰۰ تومان
DVR-216U-K2
DVR-216U-K2
۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
DVR-208U-K1
DVR-208U-K1
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-204U-K1
DVR-204U-K1
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
DS-7204HTHI-K1
DS-7204HTHI-K1
تماس بگیرید
DS-7208HUHI-K2-P
DS-7208HUHI-K2-P
۶,۹۷۹,۰۰۰ تومان
DS-7204HUHI-K1-P
DS-7204HUHI-K1-P
۳,۹۱۱,۰۰۰ تومان
DS-7208HUHI-K1
DS-7208HUHI-K1
۶,۷۲۸,۰۰۰ تومان
DS-7232HQHI-K2
DS-7232HQHI-K2
۱۵,۸۴۸,۰۰۰ تومان
DS-7224HQHI-K2
DS-7224HQHI-K2
تماس بگیرید
DS-7208HTHI-K2
DS-7208HTHI-K2
تماس بگیرید
DS-7204HTHI-K1
DS-7204HTHI-K1
تماس بگیرید
DVR-104G-F1
DVR-104G-F1
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
DVR-108G-F1
DVR-108G-F1
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
DVR-116G-F1
DVR-116G-F1
۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
DVR-216G-F2
DVR-216G-F2
ناموجود
DVR-208G-F2
DVR-208G-F2
ناموجود
DVR-204G-F1
DVR-204G-F1
۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
DVR-208G-F1
DVR-208G-F1
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
DVR-216G-F1
DVR-216G-F1
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-204Q-F1
DVR-204Q-F1
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
DVR-208Q-F1
DVR-208Q-F1
ناموجود
DVR-216Q-F1
DVR-216Q-F1
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-216Q-F2
DVR-216Q-F2
۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
DVR-208Q-F2
DVR-208Q-F2
ناموجود
DVR-204U-F1
DVR-204U-F1
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
DVR-208U-F1
DVR-208U-F1
۴,۴۶۵,۰۰۰ تومان
DVR-216U-F2
DVR-216U-F2
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
DS-7216HUHI-K2
DS-7216HUHI-K2
۱۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان
DS-7204HUHI-K1
DS-7204HUHI-K1
۳,۲۴۱,۰۰۰ تومان
DS-7216HGHI-K1
DS-7216HGHI-K1
تماس بگیرید
DS-7208HUHI-F2-N
DS-7208HUHI-F2-N
تماس بگیرید
DS-7204HQHI-K1
DS-7204HQHI-K1
۲,۷۹۷,۰۰۰ تومان
DS-7216HQHI-F2-N
DS-7216HQHI-F2-N
تماس بگیرید
DS-7208HQHI-F2/N
DS-7208HQHI-F2/N
تماس بگیرید
DS-7208HQHI-F1-N
DS-7208HQHI-F1-N
تماس بگیرید
DS-7204HQHI-F1-N
DS-7204HQHI-F1-N
تماس بگیرید
DS-7208HUHI-F1-N
DS-7208HUHI-F1-N
تماس بگیرید
DS-7208HQHI-K2
DS-7208HQHI-K2
تماس بگیرید
DS-7208HQHI-K1
DS-7208HQHI-K1
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
DS-7204HUHI-F1/N
DS-7204HUHI-F1/N
تماس بگیرید
DS-7216HQHI-K2
DS-7216HQHI-K2
۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵%-
DS-7216HQHI-K1
DS-7216HQHI-K1
۵,۷۸۶,۸۰۰ تومان ۶,۸۰۸,۰۰۰ تومان