برند
گروه

دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Turbo HD

DS-2CE72DFT-F
DS-2CE72DFT-F
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE10HFT-F
DS-2CE10HFT-F
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE12DFT-F
DS-2CE12DFT-F
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE10DFT-F
DS-2CE10DFT-F
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-VFIR3F
DS-2CE56D0T-VFIR3F
۱,۹۶۱,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-VFIR3F
DS-2CE16D0T-VFIR3F
۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITPF
DS-2CE76H0T-ITPF
۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITPF
DS-2CE76D0T-ITPF
۸۶۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMF
DS-2CE76H0T-ITMF
۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE76H0T-ITMFS
DS-2CE76H0T-ITMFS
۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D3T-I3F
DS-2CE16D3T-I3F
۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMFS
DS-2CE76D0T-ITMFS
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE76D0T-ITMF
DS-2CE76D0T-ITMF
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE16D0T-ITFS
DS-2CE16D0T-ITFS
۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE56D0T-IPF
DS-2CE56D0T-IPF
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IF
DS-2CE16D0T-IF
تماس بگیرید
DS-2CE16C0T-IRP
DS-2CE16C0T-IRP
۷۴۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRPF
DS-2CE56C0T-IRPF
۷۰۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE56C0T-IRP
DS-2CE56C0T-IRP
۶۵۰,۰۰۰ تومان
PTZ-T4215I-D
PTZ-T4215I-D
ناموجود
PTZ-T5225I-A
PTZ-T5225I-A
ناموجود
DS-2CE38D8T-PIR
DS-2CE38D8T-PIR
ناموجود
DS-2CE71H0T-PIRL
DS-2CE71H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE12H0T-PIRL
DS-2CE12H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE11H0T-PIRL
DS-2CE11H0T-PIRL
تماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT3E
DS-2CE56D0T-IT3E
ناموجود
DS-2CE56D0T-IT1E
DS-2CE56D0T-IT1E
ناموجود
DS-2CE16D0T-IT1E
DS-2CE16D0T-IT1E
ناموجود
DS-2CE16D0T-IRE
DS-2CE16D0T-IRE
ناموجود
THC-B120-M
THC-B120-M
ناموجود
DS-2CC52H1T-FITS
DS-2CC52H1T-FITS
تماس بگیرید
DS-2CE56H0T-IT3ZF
DS-2CE56H0T-IT3ZF
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT3ZF
DS-2CE16H0T-IT3ZF
۳,۴۴۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT1F
DS-2CE56H0T-IT1F
۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H1T-IT3ZE
DS-2CE56H1T-IT3ZE
ناموجود
DS-2CE56H1T-IT3E
DS-2CE56H1T-IT3E
۲,۵۹۴,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-ITMF
DS-2CE56H0T-ITMF
۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT3F
DS-2CE16H0T-IT3F
۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-IT1F
DS-2CE16H0T-IT1F
۱,۴۱۳,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H0T-ITF
DS-2CE16H0T-ITF
۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان
DS-2CE16H1T-IT3ZE
DS-2CE16H1T-IT3ZE
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT5E
DS-2CE16H1T-IT5E
تماس بگیرید
DS-2CE16H1T-IT1E
DS-2CE16H1T-IT1E
تماس بگیرید
DS-2CE16D0T-WL5
DS-2CE16D0T-WL5
تماس بگیرید
DS-2CE16H0T-IT5F
DS-2CE16H0T-IT5F
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان
DS-2CE56H0T-IT3F
DS-2CE56H0T-IT3F
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
DS-2CE78U8T-IT3
DS-2CE78U8T-IT3
۳,۸۸۴,۰۰۰ تومان
DS-2CE18U8T-IT3
DS-2CE18U8T-IT3
۴,۱۲۳,۰۰۰ تومان
THC-T120-P
THC-T120-P
ناموجود
THC-T120
THC-T120
ناموجود
THC-T120-M
THC-T120-M
ناموجود
THC-T220-P
THC-T220-P
ناموجود
THC-T220-M
THC-T220-M
ناموجود
THC-T320-VF
THC-T320-VF
ناموجود
THC-D320-VF
THC-D320-VF
ناموجود
THC-T140-P
THC-T140-P
ناموجود
THC-T140
THC-T140
ناموجود
 1 2