خبرهای دوربین مداربسته | آموزش کامل ریست پسورد دوربین و دستگاه هایک ویژن + تصویر | هایک ویژن تهران
امتیاز دهید

امتیاز محصول 5.0 از 1 رای

آموزش کامل ریست پسورد دوربین و دستگاه هایک ویژن + تصویر | هایک ویژن تهران

1398/04/26 تعداد بازدید : 2623

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار (SADP ) را از ﺳﺎﯾﺖ هایک ویژن بخش  نرم افزار هایک ویژن دانلود و در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ مداربسته ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مراحل ریست پسورد هایک ویژن
 

1- ﻧﺮم اﻓﺰار SADP را ﺑﺎز ﮐﺮده و دورﺑﯿﻦ هایک ویژن ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه هایک ویژن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

 

ریست پسورد هایک ویژن تصویری

 

 

2- ﻗﺴﻤﺖ Forgot Password را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﺷﺪه Export را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ xml ﺑﺪﻫﺪ.

مطالب مرتبط :

10 برند برتر دوربین مداربسته ایران در سال 98 کدامند؟!

 

 

 

ریست دستگاه هایک ویژن

 

 

3 ﺳﭙﺲ از ﺑﺮﭼﺴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ XML ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ، ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ pars1@pars-e.com ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻃﺎﻻﻋﺎت رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﯿﻞ، ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ xml ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ریست کردن دستگاه هایک ویژن

 

4- ﻣﺠﺪداً ﻧﺮم اﻓﺰار SADP را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Forgot Password ﮔﺰﯾﻨﻪ Import را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

آموزش ریست کردن دستگاه هایک ویژن
 

5- در ﻗﺴﻤﺖ New Password ,Confirm Password ﭘﺴﻮرد ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﺪد و ﺣﺮوف اﺳﺖ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 


6-  در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ Confirm را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺛﺒﺖ ﭘﺴﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ (Reset Password Succeeded) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد

 

ریست کردن هایک ویژن

 

 

نکات قابل توجه

  1. ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 15 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
  3. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎﺷﺪ
  4. (ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ را در ﻫﻤﺎن روزي ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ)
  5. از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد هایک ویژن و دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
  6. چنانچه ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم Reset Failed ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ري اﺳﺘﺎرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮي اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (ﭘﯿﻐﺎم Reset Failed ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد و ﯾﺎ اﯾﺮادات وﯾﻨﺪوزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

 

تهران، خيابان جمهوري، بعد از پل حافظ، پاساژ امجد، طبقه همکف، پلاک 28،فروشگاه کمیران
74 65000 0990|66765968 |66765923
Info@Hikvisiontehran.com

هایک ویژن تهران | نمایندگی هایک ویژن و هایلوک و تجهیزات دوربین مداربسته در ایران

هایک ویژن تهران (کمیران) نمایندگی هایک ویژن در تهران فعالیت خود را ازسال 1387 آغاز نموده و پنج سال است که فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته را تاسیس نموده است.

هایک ویژن تهران نمایندگی رسمی هایک ویژن و هایلوک با گارانتی 24ماه تعویض شرکت پارس ارتباط افزار میباشد.

هایک ویژن تهران در سال 2016 موفق به کسب برترین نمایندگی هایک ویژن ازسوی شرکت پارس ارتباط شده است.

همچنین علاوه بر فروش هایک ویژن نمایندگی هایلوک و لینکسیس و نگرون نیز میباشد

 

اعتبار ما ، افتخار ماست

  logo-samandehi