آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با روش P2P - هایک ویژن تهران

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي انتقال تصویر از ﻃﺮﯾﻖ P2P ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:

  • انتقال تصویر از ﻃﺮﯾﻖ p2p ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • دﺳﺘﮕﺎه هایک ویژن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﮐﺎﻧﺖ روي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
  • ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را روي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.  اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﮑﻦ ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم: The Device has been added by another user ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ

به طور کلی روش انتقال تصویر دوربین مداربسته طی 2 مرحله زیر صورت میگیرد

مرحله اول : ست کردن تنظیمات دستگاه DVR،NVR

کابل شبکه که از مودم یا سوئیچ متصل به اینترنت گرفته شده را به پورت LAN دستگاه متصل میکنید.

سپس دستگاه را روشن کرده و وارد منوی اصلی دستگاه شوید روی صفحه کلیک راست کنید و گزینه Menu را انتخاب نمایید

و در صفحه باز شده، گزینه Configuration را انتخاب کنید

 

سپس در منو سمت چپ گزینه Network را انتخاب کنید و تب General را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

آموزش انتقال تصویر

سپس تب Platform access را انتخاب نمایید

و تیک مربوط به گزینه Enable را بزنید

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از زدن ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Enable، ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه

ﺣﺮف ﯾﺎ ﻋﺪد( ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ. ) ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ 6 ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

در آﺧﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ Apply را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﻗﺴﻤﺖ Status، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ Online ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن (iVMS-4500 /   EZVIZ /   Hik-Connect) را ﺑﺮ روي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺮم اﻓﺰار 4500-iVMS را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺎز ﮐﺮده و اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و Enter را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

نرم افزار IVMS

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﺷﺪه، ﻣﻨﻮ سمت چپ بالا را باز کنید

در ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه، ﮔﺰﯾﻨﻪ Hik-Connect را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

 

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید نام کاربری و پسورد خود را بزنید در غیر این صورت گزینه Register HIK-Connect را انتخاب نمایید

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
دﻗﺖ ﺷﻮد اﮔﺮ از ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، 

ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺻﻔﺮ و ﺑﺎ ﮐﺪ اﯾﺮان وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: 989121234567
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ Get Verification Code را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺣﺎوي ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺪ را در ﻗﺴﻤﺖ Verification Code وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Next را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

 

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ رﻣﺰ ﺑﯿﻦ 6 ﺗﺎ 16 ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: 123456abc ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ Finish وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي

ﻋﻼﻣﺖ + (سمت راست بالای صفحه ) را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  ﺗﺎ وارد ﻣﻨﻮي اﺳﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮐﺪ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ روي ﺟﻌﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ، ، ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ + آن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و روي ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در آﺧﺮ Live View را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺪ Verification درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ، از ﻣﻨﻮي ﻣﻮﺟﻮد در Platform Access ﮐﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

۲۰ تیر ۱۳۹۷
۲۲۹۲۸